Bendrosios nuostatos

 

1. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.
2. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
3. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
4. Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles tik esant svarbiai priežasčiai ir būtinai pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Kliento pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.

 


Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės tinklalapyje pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.
2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių prekes.
3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo - elektroninio pašto adresą; gavėjo - vardą, pavardę, adresą bei pašto kodą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktą dieną ir/arba arba laiku jo nurodytas gavėjas bus užsakyme nurodytu adresu arba bus gavėjo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.
6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per
3 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.
8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
9. Užsakymas yra atšaukiamas prašymą pateikus
1d.d pries pasirinktą pristatymo datą, kai Klientas kreipiasi į Parduotuvę Parduotuvėje nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais ir išreiškia norą atšaukti Užsakymą.


Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias prekių aprašymą. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo nedelsiant pranešti apie tai Parduotuvei el. paštu arba kitais jos nurodytais kanalais, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės kaltės.
5. Parduotuvės įsipareigojimai:
5.1. Parduotuvė neįsipareigoja parduoti prekių, kurios turi apibrėžtą galiojimo terminą.
5.2. Parduotuvė įsipareigoja perduoti tinkamos kokybės prekes.
5.3. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
5.4. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus. Išskyrus atvejus kai dėl sezoniškumo nėra įmanoma pasiųlyti konkretaus produkto. Tokiais atvejais įmonė įsipareigoja pasiūlyti kokybiniais parametrais analogišką produktą.
5.5. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikri priedai, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į užsakymo komplektą įeinančius daiktus.
5.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
5.7. Parduotuvė prekiauja riboto galiojimo produktais – skintomis gėlėmis, todėl pagal LR įstatymus neįsipareigoja priimti prekių atgal.

5.8 Klientas gali reikalauti grąžinti pinigus, kai atsisakoma prekių, bet tik tuo atveju, kai užsakymas atšaukiamas 1 d.d. prieš pristatymo datą.

Apmokėjimo tvarka ir terminai

 

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje užsakymo metu nurodomu būdų.
2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.
3. Elektroninę sąskaita klientas gali užsisakyti per užklausos formą, el. Paštu arba tiesioginės žinutės metodu (in-site chat).

Prekių išsiuntimas ir pristatymas

 

1. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
2. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę už prastenę riboto galiojimo prekių kokybę arba prekių praradimą.
3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
4. Parduotuvėje prie kiekvienos prekės yra pateikiama informacija apie prekių kiekius ir gavimo terminus. Jei užsakymą sudaro keletas prekių ar priedų, iš kurių dalies tuo momentu trūksta, Klientas yra informuojamas apie trūkstamų prekių gavimo terminus bei aktualius vėlavimus.
5. Pristatymo data yra pasirenkama kliento, užsakymo pateikimo metu. Užsakymai yra pristatomi kliento nurodyta data, darbo valandomis. Parduotuvė neįsipareigoja pristatyti prekių konkrečiu paros laiku.

6. Parduotuvė neatsako už užsakymų pristatymo vėlavimus Klientui nurodžius klaidingą adresą.
7. Prekių pristatymo metu, dalyvaujant kurjeriui ar pašto darbuotojui, gavėjas turi teisę patikrinti, ar siunta nebuvo atidaryta, ar pažeista pristatymo metu. Jeigu pakuotė buvo atidaryta ar pažeista transportavimo metu, Klientas privalo kartu su kurjeriu ar pašto darbuotoju surašyti aktą bei el. paštu informuoti Parduotuvę.
8. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis (jei taikomas) skaičiuojamas pagal prekių svorį ir pristatymo vietą. Mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą.


Komentarų talpinimas

 

1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Parduotuvė. Bet koks komentaro talpinimas Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
2. Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.Baigiamosios nuostatos

 

1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose bei tiesioginės žinutės metodu (in-site chat).
2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota individuali veikla, teisės aktais.
3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma šalies, kurioje registruota įmonė, teisė.
4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šalies, kurioje registruota įmonė, įstatymų nustatyta tvarka.